Macro of a Magritte

Algemene Voorwaarden

All Nature photography by elke braet


 1. Info & Boekingen
 2. Alle communicatie omtrent informatie, boekingen en offertes verloopt via e-mail (info@allnaturephotography), Facebook Messenger via https://www.facebook.com/AllNaturePhoto of via Whatsapp (+32475/757275).
 3. De prijzen, overeengekomen via email, blijven geldig voor een periode van 4 weken, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien er een prijsverandering plaatsvindt, dient de fotograaf deze 1 week op voorhand aan de klant door te geven, waarbij de klant het recht heeft op het annuleren van de shoot.
 5. Fotoshoot
 6. De locatie wordt overeengekomen tussen zowel fotograaf als klant. Indien deze plaatsvindt buiten de radius van 0.20km van Zelzate (9060), wordt er een éénmalige vervoersonkost aangerekend van €0.40/km.
 7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard. Dit voor, tijdens en na de fotosessie.
 8. De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.
 9. De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten alle tijde stop te zetten om redenen zoals plotse weersverandering, onvoorziene/onverwacht gedrag van het dier of de mens.
 10. Aanlevering van digitale bestanden
 11. De fotograaf verbindt zich ertoe om 1 week na het plaatsvinden van de shoot een online galerij aan te bieden met een selectie van de mooiste foto's waaruit de klant kan kiezen.
 12. De klant dient maximaal 1 maand na het verkrijgen van de galerij zijn keuze gemaakt te hebben.
 13. Elke foto wordt zorgvuldig en met passie nabewerkt in de eigen stijl van All Nature Photography.
 14. De klant ontvangt max 3 weken, na het verkiezen uit de online galerij, zijn/haar foto's via WeTransfer. Indien voor welke reden dan ook de fotograaf de afgesproken termijn niet kan nakomen, dient de klant ten laatste 1 week voor de deadline op de hoogte gebracht te worden via email of telefoon. Voor gebruik op sociale media dient het logo van All Nature Photography ten alle tijde zichtbaar te blijven. De foto's in hoge resolutie worden zowel met als zonder logo afgeleverd.
 15. Onbewerkte bestanden (RAW) worden NOOIT afgeleverd. De klant kan hier geen aanspraak op maken.
 16. De afgewerkte digitale bestanden mogen enkel gebruikt worden voor particuliere doeleinden. Indien deze gebruikt worden voor commerciële doeleinden wordt er inbreuk gemaakt op de wet van copyright. Indien klanten gebruik willen maken van de foto voor commerciële doeleinden dient ten alle tijde toestemming gevraagd te worden aan de fotograaf. Hiervoor kunnen bijkomstige kosten aangerekend worden.
 17. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen die kunnen voorvallen bij het gebruiken van ongekalibreerde beeldschermen of het afdrukken door een andere leverancier dan diegene die door de fotograaf is aanbevolen.
 18. Gebruik van digitale bestanden op sociale media.
 19. De klant/model verklaart zich akkoord dat zijn naam mag vermeld/getagd worden bij het openbaar posten van de digitale bestanden op sociale media. Indien dit niet gewenst is, dient dit vooraf met de fotograaf te worden besproken en wordt er een contract opgemaakt. Dit om discussie's te vermijden.
 20. Indien foto's gebruikt worden zonder logo en vermelding van de fotograaf, is er een schending van de copyright-wetgeving en kan de fotograaf juridische stappen ondernemen.
 21. Tarieven en betalingsvoorwaarden
 22. Bij het boeken van een shoot of workshop wordt er een voorschot (25%) gevraagd dat binnen de week betaald moet worden op het rekeningnummer: BE35 0018 0605 6437. Indien het voorschot niet tijdig betaald wordt, heeft de fotograaf het recht om de gereserveerde datum open te stellen voor iemand anders.
 23. Het resterende bedrag voor de photoshoot of workshop wordt op de dag zelf cash of via overschrijving betaald.
 24. De fotograaf behoudt het recht om ten alle tijden de prijzen aan te passen.
 25. Bij het bestellen en betalen van een cadeaubon wordt de prijs overeengekomen tussen klant en fotograaf. De fotograaf behoudt het recht om ten alle tijde de inhoud van de fotoshoot aan te passen aan het overeengekomen bedrag tussen klant en fotograaf. Dit wordt per email bevestigd door beide partijen.
 26. De facturen worden enkel per mail bezorgd. De klant dient alle persoonlijke gegevens over te dragen aan de fotograaf met als doel een correcte factuur te verkrijgen.
 27. Bij het boeken van een shoot telt de prijs met inhoud shoot op het moment van de boeking.
 28. Annulatie
 29. De fotograaf heeft het recht om ten alle tijde de fotosessie of workshop te annuleren wegens ziekte/slecht weer of onverwachte omstandigheden. In samenspraak wordt een nieuwe afspraak vastgelegd.
 30. Indien de klant niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, zonder voorgaande verwittiging, heeft de fotograaf het recht om het volledige bedrag van de fotoshoot te vorderen.
 31. Bij annulatie van de klant 1 dag voor de shoot wordt een annulatievergoeding van 50% aangerekend.
 32. Bij annulering door de klant is het voorschot niet restitueerbaar. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt te zijn dat de fotoshoot plaatsvindt op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.
 33. Auteursrecht.
 34. Bij boeking van de shoot geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat hij/zij akkoord aangaande afstand van portretrecht. Hiermee hangt de toestemming vast dat alle gemaakte foto's door de fotograaf gebruikt kunnen worden voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb: portfolio, sociale media, eigen gebruik, wedstrijden, drukwerk en andere... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft om foto's zonder toestemming van de klant/model door te geven aan een ander commercieel bedrijf voor publicatie. De klant zal ten alle tijde van een publicatie op de hoogte gebracht worden. Indien de klant dit niet wenst, dient deze dit door te geven aan de fotograaf voor de aanvang van de shoot per mail.
 35. Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie wordt enkel een licentie over deze foto's verleend. De gemaakte opnames vallen nog altijd onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Editen van de afgeleverde foto's zijn TEN ALLE TIJDE VERBODEN. Hieronder wordt verstaan: editen, croppen, verwijderen van logo, aanpassing van kleuren, omzetting naar zwart-wit, etc.
 36. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derdern, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.
 37. All Nature Photography is aangesloten bij Beroepsfotografen.be en Unizo en zal inbreuken op het auteursrecht vermelden bij beide instanties. Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf zal de klant de onkosten van de procedures op zich nemen.
 38. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
 39. Bij commerciële reportages heeft de fotograaf het recht om de foto's op zich te nemen in haar portfolio.
 40. Klachten
 41. Bezwaren of betwistingen over de uitvoering worden niet meer aanvaard na de 7e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden. Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven vermeld te worden.
 42. Bezwaren of bewistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 7e dag volgend op de factuur datum. De klant blijft na bezwaren of betwistingen steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen.
 43. Workshops
 44. Auteursrecht/copyright: ondanks het feit dat de deelnemers de copyright van de beelden gemaakt tijdens deze workshop behouden, zijn ze ermee akkoord om de beelden enkel te gebruiken op sociale media of voor eigen persoonlijk gebruik op website of persoonlijke print. Geen ander commercieel gebruik (wedstrijden, verkoop aan derden) is toegestaan.
 45. Definitie van commercieel gebruik: beelden gebruiken voor advertenties, flyers, banners, wedstrijden, brochures of andere diensten niet toegestaan.
 46. Bij alle foto's gemaakt tijdens de workshop, die worden gepost op sociale media dient de volgende vermelding te worden gemaakt: "gemaakt tijdens de workshop van All Nature Photography". Foto's gemaakt tijdens een workshop mogen niet ingezonden worden voor deelname aan een wedstrijd.
 47. Het is de deelnemers niet toegestaan om na het volgen van een workshop bij All Nature Photography, onder welke vorm dan ook, fotografie/editing workshops/video tutorials, betalend of gratis, aan te bieden aan derden met dezelfde onderwerpen en inhoud (alsook bewerkingsmethodes). Personen die zelf fotografieworkshops en/of nabewerkingsworkshops/video tutorials aanbieden of in het verleden hebben aangeboden in dezelfde specialisatie, of plannen hebben deze in de toekomst aan te beiden, zijn niet toegestaan om deel te nemen aan de workshop.
 48. Het auteursrecht van de beelden is niet overdraagbaar aan derden (personen en bedrijven).
 49. Aflevering van digitale bestanden aan de hondeneigenaren/modellen/ouders : alle deelnemers zijn er mee akkoord en engageren zich om minstens 2 afgewerkte digitale bestanden per (honden)model af te leveren aan de hondeneigenaren/ouders zonder enige kosten. Dit in hoge resolutie, zonder logo voor particulier gebruik en een versie in lage resolutie met logo van de deelnemend fotograaf, voor gebruik op sociale media. Elke hondeneigenaar wordt er van op de hoogte gebracht om elk aangeleverd bestand dat wordt gepost op sociale media door zichzelf, het volgende moet vermeld worden in de titel : foto genomen tijdens de workshop van All Nature Photography. Elke foto op sociale media moet het logo bevatten van de deelnemend fotograaf en de ontvanger is niet toegestaan dit logo/ watermerk aan te passen of te verwijderen.
 50. Website
 51. Alle teksten, foto's of afbeeldingen in deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van All Nature Photography. 
 52. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging. 
 53. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.
 54. Foto's genomen door All Nature Photography mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding .